Jsme 100 % GDPR compliant

Vaše osobní údaje jsou pro nás velmi důležité, můžete se spolehnout na to, že s nimi nakládáme striktně v souladu s předpisy o GDPR. 

Číst více

Ochrana osobních údajů

Tato stránka využívá v rámci poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení stránky souhlasíte s jejich používáním. Více informací včetně informací o jejich odstranění a vypnutí naleznete ZDE

Všeobecné obchodní podmínky

§ 1

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou součástí Smlouvy o dílo (jak je definováno níže).

 

§ 2

Definice pojmů

Objednatel je osoba, která na portálu www.bakalarky-diplomky.cz v aukčním systému AUCTION CZ uzavře nezávaznou objednávku (dále jen "Interní systém"), zvolí si nabídku Zhotovitele (jak je definováno níže) a zaplatí za dílo nebo za jeho příslušnou část (dále jen "Objednatel").

Nezávazná objednávka se stává závaznou okamžikem, kdy je provedena platba za dílo nebo za jeho příslušnou část (dále jen "Závazná objednávka"). Objednatel se může kdykoli rozhodnout, že nezaplatí další část díla, čímž zruší Závaznou objednávku v rámci nezaplacené části díla a bezprostředně tak vypoví Smlouvu o dílo s okamžitou platností (jak je definováno níže).

Zhotovitel práce je zhotovitelem díla, který využívá webové sídlo www.bakalarky-diplomky.cz a pro kterého se rozhodl prostřednictvím Interního systému Zákazník (dále jen „Zhotovitel“).  

Užívací práva k webovému sídlu www.bakalarky-diplomky.cz má společnost Ensington CZ, s.r.o. se sídlem na Tržiště 372/1, Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze, pod číslem C 277500, IČO: 06173781 (dále jen „Společnost“). Společnost a jakákoliv jiná osoba spolupracující se Společností na příslušné objednávce (dále jen „Provozovatel“) jsou zodpovědní ve vztahu k Objednatelovi podle Smlouvy o dílo společně a nerozdílně.

Smluvní vztah mezi Objednatelem a Provozovatelem (dále jen „Smlouva o dílo“) vzniká okamžikem Závazné objednávky.

Emailová adresa Objednatele je ta, kterou uvede v nezávazné objednávce (dále jen „Emailová adresa Objednatele“).

Emailová adresa Provozovatele je info@bakalarky-diplomky.cz, janka@bakalarky-diplomky.cz, anebo podpora@bakalarky-diplomky.cz anebo jakákoliv jiná adresa využívaná Provozovatelem (dále jen „Emailová adresa Provozovatele“).

 Emailová komunikace mezi Objednatelem a Provozovatelem probíhá prostřednictvím Emailové adresy Objednatele a Emailové adresy Provozovatele (dále jen „Emailová komunikace“).

 

§ 3

Postup při objednávce Díla

Obsahem Smlouvy o dílo je dohoda mezi Provozovatelem a Objednatelem, na základě, které Provozovatel zajistí u Zhotovitele vyhotovení díla podle instrukcí Objednatele vyplývajících z Emailové komunikace mezi Objednatelem a Provozovatelem předcházející nezávazné objednávky, z instrukcí vyplývajících z nezávazné objednávky, z které vznikla Závazná objednávka a jiných domluvených instrukcí (dále jen "Požadavky Objednatele").

Provozovatel je povinen na vlastní náklady zajistit vyhotovení díla dle Požadavků Objednatele. Za účelem vyloučení pochybností se Provozovatel zavazuje zajistit zhotovení díla nebo jeho příslušnou část až po uskutečnění úhrady za dílo anebo za jeho příslušnou část, pokud se tak dílo odevzdává.

Objednatel v nezávazné objednávce neuvádí žádné osobní údaje (například jméno a příjmení). V případě, že Objednatel uvede v nezávazné objednávce jakýkoliv osobní údaj, Provozovatel se zavazuje, že nebude zpracovávat tyto osobní údaje v jakémkoliv informačním systému a neprodleně zlikviduje tento předmětný osobní údaj. Za osobní údaj se nepovažuje Emailová adresa Objednatele, s čímž Objednatel souhlasí od okamžiku vytvoření nezávazné objednávky.

 

§ 4

Postup při vyhotovení a odevzdání díla

Zhotovitel a Objednatel komunikují navzájem výhradně prostřednictvím sledovaného Interního systému, který je monitorovaný.

Provozovatel se zavazuje zajistit u Zhotovitele odevzdání řádně zhotoveného díla Objednatelovi v dohodnutém termínu v souladu s Požadavky Objednatele.

Dílo se považuje za odevzdané Provozovatelem Objednatelovi okamžikem jeho elektronického odeslání Objednatelovi Zhotovitelem nebo Provozovatelem, a to prostřednictvím Interního systému nebo prostřednictvím Emailové komunikace ve formátu programu Microsoft Word (libovolné verze) nebo v jiném dohodnutém formátu.

Toto ustanovení se rovněž použije přiměřeně i na jednotlivé dílčí části díla, pokud se dílo tak odevzdává.

Provozovatel si vyhrazuje právo zajistit, že dílo se nebude nadále vyhotovovat, pokud Objednatel neposkytne přiměřenou součinnost.

Provozovatel může okamžitě vypovědět Smlouvu o dílo s okamžitou platností, zejména pokud nemůže zabezpečit Zhotovitele na vyhotovení díla, avšak v takovém případě je povinen vrátit peníze Objednatelovi za cenu díla náležející neodevzdané části díla, a to nejpozději do 10 pracovních dnů.

 

§ 5

Cena za dílo

Cena za dílo se určuje dohodou mezi Zhotovitelem a Objednatelem a to tak, že Objednatel si vybere cenu z cenových nabídek, které byly navrhnuty zhotoviteli prostřednictvím Interního systému. Tato cena je konečná.

Cena za dílo je uvedená v ceníku portálu www.bakalarky-diplomky.sk a má jen orientační charakter.

 Objednatel se dohodne s Provozovatelem anebo se Zhotovitelem individuálně na způsobu úhrady díla a na odevzdání díla.

 

§ 6

Práva a povinnosti Provozovatele a Objednatele

Provozovatel se zavazuje poskytnout Objednatelovi vyhotovení díla Zhotovitelem, které musí být originální, a proto to nemůže být plagiát.

Není-li dohodnuto jinak, standardní písmo použité při zhotovení díla je Times New Roman, velikost písma 12, řádkování 1,5.

Pokud se Objednatel po odevzdání díla rozhodne upravit, změnit nebo nějakým jiným způsobem pozměnit dílo mimo rozsah Požadavků Objednatele, jde o novou nezávaznou objednávku.

Povinnost Provozovatele dodat zhotovené dílo Objednatelovi řádně a včas neplatí, pokud Objednatel neposkytne Zhotovitelovi nebo Provozovateli přiměřenou součinnost, a to zejména s ohledem na typ práce, rozsah práce nebo termín dodání.

Z důvodů bankovních poplatků si Provozovatel vyhrazuje právo nevyplácet žádné částky nižší než 100 CZK. Tím není dotčena povinnost Provozovatele vyplácet platby vázané na dvě a více skutečností, pokud společná suma převyšuje 100 CZK.

Při objednávkách nad 2500 CZK poskytujeme splátkový systém.

 

§ 7

Reklamační řád

Dílo má vady, pokud nesplňuje Požadavky Objednatele tak, jak jsou definovány ve článku III. v těchto VOP (dále jen "Vady"). Provozovatel odpovídá za tyto Vady.

Záruční doba pro Vady díla je časově neomezená, a proto je delší než dva roky.

Objednatel je oprávněn u Provozovatele uplatnit zodpovědnost za vady elektronickou formou, a to zasláním e-mailu na Emailovou adresu Provozovatele, kdykoliv od data odevzdání díla Zhotovitelem nebo Provozovatelem, a to konkrétním uvedením Vad díla (dále jen "Reklamace").

Po obdržení Reklamace s konkrétním uvedením Vad díla se Provozovatel zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění Reklamace, Reklamaci posoudit a v případě odstranitelných vad odstranit v přiměřené lhůtě zabezpečit jejich odstranění nebo poskytnout přiměřenou slevu z ceny díla, to podle rozhodnutí Objednatele. V případě neodstranitelné Vady díla se Provozovatel zavazuje vrátit uhrazenou cenu díla Objednatelovi.

Provozovatel vede evidenci o Reklamacích a předložit je na vyžádání orgánu dozoru k nahlédnutí. Evidence o Reklamacích musí obsahovat datum a způsob uplatnění Reklamace, datum a způsob vyřízení Reklamace a pořadové číslo dokladu o uplatnění Reklamace.

 

§ 8

Platnost a účinnost VOP

Objednatel je zavázaný takovými VOP, které byly platné a účinné v době, kdy se stala platnou a účinnou Smlouva o dílo, pokud tomu není v těchto VOP uvedeno jinak.

Tyto VOP nabývají platnost a účinnost dne 1.9.2017.